02632300190 – 09127804800

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

ارور کولر گازی جنرال

E2 –  این خطا ایراد در سنسور محیطی کولر می باشد – خرابی سنسور محیطی کولر مقدار مقاومت سنسور بررسی شود

E3 –  خطا در سنسور پایپ – سنسور متصل به اوپراتور – مقدار اهم سنسور پایپ چک شود

E4 –  خطا در یونیت بیرونی (OUTDOORUNIT) بررسی سنسور پایپ و تعویض آن

E5 –  خطا ایراد در فن بلوور داخلی می باشد – مقدار اهم فن بلوور چک شود – سوختگی فن بلوور – خرابی برد الکترونیک

E7 –  مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد

E8 –  مشکل در میزان دمای بالا کندانسور (دیفراست) می باشد – خرابی کندانسور دیفراست

DF –  یخ زدایی و یا دیفراست

ارورهای کولرگازی اسپیلت جنرال گلد برعکس کولرهای دیگر جنرال نظیر لبخندی می باشد

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

F9 –  خطای سنسور محیطی می باشد – خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود

F8 –  خطای سنسور پایپ می باشد –  سنسور متصل به اوپراتور – مقدار اهم سنسور پایپ چک شود

F7 –  خطای دیفراست می باشد – خرابی دیفراست مقدار اهم بررسی شود

زمانی که تصویر فن موتور بر روی نمایشگر نشان داده نمی شود یعنی اینکه هوای اتاق سرد است

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

ارور کولر گازی دو تیکه جنرال

کد خطا F1 – خطای محافظ فازها می باشد – سوختگی محافظ – خرابی برد اصلی

کد خطا F2 – این خطای محافظ فازها است – سوختگی محافظ فازها – خرابی برد اصلی

کد خطا F3 – مشکل خطا از محافظ ولتاژ زیاد می باشد

کد خطا F4 – علت خطا از محافظ ولتاژ کم می باشد

کد خطا F5 – خطای گرمای زیاد – خرابی برد الکترونیک

کد خطا F6 – مشکل خطا از اورلد می باشد – سوختگی اورلد – خرابی برد اصلی

کد خطا F7 – خطای سنسور یونیت بیرونی می باشد – خرابی سنسور یونیت بیرونی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود

کد خطا F8 – مشکل از محافظ ضد یخ زدگی می باشد

کد خطا F9 – این خطا یخ زدگی می باشد

کد خطا F10 – گرمایش الکترونیکی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

ارور کولرگازی جنرال گلد

کد خطا F9 – خطای سنسور محیطی می باشد – خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود

کد خطا F8 – خطای سنسور پایپ می باشد –  سنسور متصل به اوپراتور – مقدار اهم سنسور پایپ چک شود

کد خطا F7 –  خطای سنسور دیفراست می باشد – خرابی سنسور دیفراست مقدار اهم بررسی شود تعویض سنسور

ارور کولرگازی اسپیلت دیواری اجنرال

نشان گر df و یا برفک زدایی نشان داده می شود – علت آن این می باشد که دستگاه در حالت برفک زدایی می باشد

تصویر فن موتور نشان داده نمی شود – این به معنی این است که هوای اتاق سرد می باشد

E2-L2 – این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور اتاق – چک کردن مقدار مقاومت سنسور اتاق – خرابی سنسور اتاق

E3-L1 – این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور لوله – مقدار مقاومت سنسور اتاق بررسی شود – تعویض سنسور اتاق

E4-L5 – این خطا وضعیت غیر عادی در واحد خارجی را نشان می دهد

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

E5-L6 – اشکال در موتور فن داخلی سیگنال برگشتی به بورد را ندارد – خرابی برد الکترونیک

E6 – خطای شیر برقی – سوختگی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود – خرابی برد الکترونیک

E7 – اشکال در سنسور خارجی دستگاه می باشد – خرابی سنسور خارجی مقدار مقاومت سنسور چک شود

E8 – اشکال در محافظ گرمای بالا می باشد – خرابی برد الکترونیک – سوختگی محافظ گرما

E9 – مشکل از پمپ آب دستگاه می باشد – سوختگی پمپ آب – خرابی برد الکترونیک

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

ارور کولر گازی اجنرال کاستی 30 – 36 – 45 – و 54 هزار

کد خطا E00 – علت خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور می باشد

کد خطا E01 – مشکل خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد

کد خطا E02 – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای اتاق می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور

کد خطا E03 – این خطا از اتصالی سنسور دمای اتاق می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطا E04 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد – سنسور تعویض شود

کد خطا E05 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطا E06 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد – سنسور تعویض شود

کد خطا E07 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطا E08 – مشکل ارور خطای ارتباط با منبع تغذیه

کد خطا E09 – اشکال از عملکرد کلید تعلیق می باشد

کد خطا EA – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای بیرونی می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور

کد خطا Eb – این خطا از اتصالی سنسور دمای بیرونی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطا EC – علت ارور از باز بودن حسگر دمای لوله تخلیه

کد خطا Ed – علت این خطا از اتصالی سنسور دمای لوله تخلیه می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطا EE – مشکل مربوط است به فشار بالای غیر عادی

کد خطا EF – اشکال مربوط است به غیر عادی بودن دمای لوله تخلیه

کد خطا E11 – مدل غیر عادی

کد خطا E12 – علت ارور از خرابی فن داخلی  – تعویض فن

کد خطا E13 – این خطا از غیر عادی بودن سیگنال خارجی

کد خطا E14 – اشکال مربوط می شود به EEPROM – خارجی پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد

ارور کولر اسپیلت کانالی اجنرال 25 – 30 – 36 و 45 هزار

کد خطا E0:00 – علت خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور می باشد

کد خطا E1:00 – مشکل خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد

کد خطا E2:00 – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای اتاق می باشد

کد خطا E3:00 – این خطا از اتصالی سنسور دمای اتاق می باشد

کد خطا E4:00 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد – سنسور تعویض شود

کد خطا E5:00 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد

کد خطا E6:00 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد – سنسور تعویض شود

کد خطا E7:00 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد

کد خطا EA – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای بیرونی می باشد

کد خطا Eb – این خطا از اتصالی سنسور دمای بیرونی می باشد

کد خطا EC – علت ارور از باز بودن حسگر دمای لوله تخلیه

کد خطا Ed – علت این خطا از اتصالی سنسور دمای لوله تخلیه می باشد

کد خطا EE – مشکل مربوط است به فشار بالای غیر عادی

کد خطا EF – اشکال مربوط است به غیر عادی بودن دمای لوله تخلیه

کد خطای پکیج دمراد

ارور کولرگازی اسپیلت ایستاده کی جی

F1 –  خطای محافظ فازها می باشد – سوختگی محافظ – خرابی برد اصلی

F2 –  این خطای محافظ فازها است – سوختگی محافظ فازها – خرابی برد اصلی

F3 –  مشکل خطا از محافظ ولتاژ زیاد می باشد

F5 –  خطای گرمای زیاد – خرابی برد الکترونیک

F6 –  مشکل خطا از اورلد می باشد – سوختگی اورلد – خرابی برد اصلی

F7 –  خطای سنسور یونیت بیرونی می باشد – خرابی سنسور یونیت بیرونی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود

F8 –  مشکل از محافظ ضد یخ زدگی می باشد

F9 –  این خطا یخزدگی می باشد

F10 –  گرمایش الکترونیکی

ارور کولرگازی اسپیلت زد وال

F6 –  ایراد از موتور می باشد – سوختگی موتور – اتصال – خرابی مدار برد الکترونیک

F7 –  مشکل از سنسور دمای یونیت داخلی کولر می باشد – مقدار مقاومت سنسور دمای یونیت چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک

F8 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت داخلی دستگاه می باشد – خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور پایپ داخلی بررسی شود

F9 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت خارجی کولر می باشد – خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی بررسی شود

FF – 06 –  ایراد از موتور می باشد – سوختگی موتور – اتصال مقدار مقاومت چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد

FF – 07 –  مشکل از سنسور دمای یونیت داخلی کولر می باشد – خرابی سنسور دمای یونیت مقدار اهم بررسی شود

FF – 08 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت داخلی دستگاه می باشد – خرابی سنسور پایپ داخلی دستگاه مقدار اهم چک شود

FF – 09 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت خارجی کولر می باشد – خرابی سنسور پایپ خارجی دستگاه مقدار اهم چک شود

ارور کولرگازی پرتابل کین الکتریک مدل : T-1

E1 – خطای سنسور دمای محیط – خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود

E2 – خطای اشکال در سنسور پایپ اوپراتور – خرابی سنسور پایپ مقدار مقاومت سنسور بررسی شود

E3 – این خطا مربوط است به پمپ درین

ارور کولرگازی پرتابل کین مدل : F

F1 – این خطای سنسور دمای محیط می باشد – مقدار اهم سنسور دما چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد باشد

F2 – این خطای اشکال در سنسور پایپ اوپراتور است – مقدار مقاومت سنسور پایپ بررسی شود – ممکن می باشد خرابی از مدار برد الکترونیک باشد

F3 – مشکل از خطای سنسور پایپ کندانسور می باشد – مقدار اهم سنسور کندانسور بررسی شود – ممکن است خرابی از مدار برد باشد

F4 – اشکال این خطا در موتور فن یونیت داخلی می باشد – مقدار مقاومت موتورفن داخلی چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه می باشد

E0 – کارکرد نرمال می باشد

P2 – این خطا مربوط است به قطع کمپرسور در اثر گرمای بیش از حد

P3 – جلوگیری از یخ زدگی

ارور کولرگازی پرتابل کین مدل : G – floor stand

E1 – خطای سنسور دمای محیط – سنسور دمای محیط قطع است و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار مقاومت سنسور دمای محیط چک شود – خرابی برد الکترونیک

E2 – خطای سنسور کویل اوپراتور – سنسور کویل اوپراتور قطع است و یا اتصال کوتاه دارد

E3 – خطای سنسور کندانسور – سنسور کندانسور قطع می باشد و یا اتصال کوتاه دارد

E6 – خطای حفاظت از یونیت خارجی کندانسور

E8 – این خطا مربوط است به تجمع گرد و غبار

P4 – اشکال در دمای اوپراتور می باشد که ممکن است دما خیلی پایین و یا بالا باشد – برای این که به کمپرسور صدمه وارد نشود به صورت اتوماتیک خاموش می شود

P5 – اشکال در زیاد بودن بیش از حد دمای کندانسور می باشد – برای این که به کمپرسور صدمه وارد نشود به صورت اتوماتیک خاموش می شود

P9 – خطا مربوط به وضعیت حفاظت از یخ زدگی و یا سیستم کنترل کننده هوای گرم خاموش است

ارور کولرگازی اینورتر تی سی ال TCL

E0 – خطای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی – خرابی برد دستگاه

EC – اشکال در ارتباط یونیت خارجی دستگاه – خرابی برد الکترونیک

E1 – این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیطی – خرابی سنسور دما چک شود مقدار اهم سنسور بررسی شود

E2 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ داخلی – مقدار مقاومت سنسور پایپ چک شود – خرابی سنسور پایپ داخلی

E3 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ خارجی دستگاه – مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی چک شود – خرابی سنسور پایپ خارجی

E4 – اشکال در نرمال نبودن سیستم – خرابی برد الکترونیک

E5 – خطای مربوط است به اشتباه در عدم مطابقت یونیت داخلی و خارجی سیستم – خرابی برد الکترونیک

E6 – مشکل از فن داخلی می باشد – سوختگی فن داخلی مقدار اهم فن داخلی چک شود – خرابی برد الکترونیک

E7 – خطای سنسور بیرونی – مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی سنسور بیرونی

E8 – مشکل از سنسور دمای خروجی یونیت بیرونی – خرابی سنسور یونیت – مقدار اهم سنسور دمای خروجی یونیت چک شود – خرابی برد الکترونیک

E9 – علت خطا مربوط است به عکس اختلالات ماژول

EF – خطای موتور فن خارجی DC MOTOR – سوختگی موتور فن خارجی مقدار اهم فن چک شود – خرابی برد الکترونیک

EA – علت خطا از سنسور جریان می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود – سیم کشی بررسی شود و در آخر مشکل از برد

EE – علت خطا از مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد

EP – این خطا مربوط است به سوئیچ دمای کمپرسور – خرابی سوئیچ دمای کمپرسور مقدار مقاومت بررسی شود – خرابی برد الکترونیک

EU – اشکال در سنسور ولتاژ دستگاه می باشد – خرابی سنسور ولتاژ مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی برد اصلی

EH – اشکال از سنسور دما می باشد INTAKE – مقدار اهم سنسور دما چک شود – تعویض سنسور دما – خرابی برد الکترونیک

P1 – اشکال خطا از کاهش و یا افزایش ولتاژ برق می باشد

P2 – اشکال این خطا بار اضافه در کمپرسور می باشد – دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید اگر با این کار بازهم ارور ظاهر شد

P4 – علت خطا مربوط است به دمای تخلیه

P5 – این ارور از زیاد بودن سرمایش در حالت خنک کننده

P6 – مشکل خطا مربوط به زیاد بودن گرمایش در حالت خنک کننده

P7 – پیغام این خطا از بیش از حد گرم شدن دستگاه در حلت گرمایش است

ارور کولر گازی اینورتر تی سی ال INVERTER

E0 – خطای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی – خرابی برد دستگاه

EC – اشکال در ارتباط یونیت خارجی دستگاه – خرابی برد الکترونیک

E1 – این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیطی – خرابی سنسور دما چک شود مقدار اهم سنسور بررسی شود

E2 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ داخلی – مقدار مقاومت سنسور پایپ چک شود – خرابی سنسور پایپ داخلی

E3 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ خارجی دستگاه – مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی چک شود – خرابی سنسور پایپ خارجی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

E4 – اشکال در نرمال نبودن سیستم – خرابی برد الکترونیک

E5 – خطای مربوط است به اشتباه در عدم مطابقت یونیت داخلی و خارجی سیستم – خرابی برد الکترونیک.

ارور کولر گازی ال جی اینورتر گلدیران

کد خطا CH01 – مشکل خطا از سنسور هوای داخل دستگاه می باشد سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 10 کیلو اهم باشد – تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد – بررسی سیم های مرتبط به سنسور

کد خطا CH02 – اشکال خطا مربوط به سنسور لوله ورودی پنل داخلی دستگاه است سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت سنسور لوله ورودی چک شود اهم صحیح 5 کیلو می باشد – چک کردن سیم کشی – تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

کد خطا CH06 – این ارور ایراد در سنسور لوله خروجی یونیت داخلی می باشد – بررسی مقدار اهم سنسور مقاومت سنسور در حال نرمال 5 کیلو اهم صحیح است – بررسی سیم های ارتباطی به سنسور – تعویض سنسور و در آخر اشکال از برد الکترونیک

کد خطا CH12 – علت این خطا از سنسور لوله وسط یونیت داخلی می باشد – چک کردن اهم سنسور در حالت نرمال باید 5 کیلو اهم باشد – چک کردن وضعیت سیم های اتصال به سنسور – تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد الکترونیک

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

کد خطا CH05 – پیغام خطا در یونیت داخلی نمایش داده می شود که مربوط به ارتباط بین واحد بیرونی و داخلی می باشد – بررسی ولتاژ ورودی دستگاه – چک کردن سیم های ارتباطی – ممکن است مشکل از برد واحد بیرونی و یا برد داخلی باشد – و در آخر خرابی مدار برد دستگاه

کد خطا CH53 – پیغام خطا در یونیت بیرونی نمایش داده می شود – که مربوط به ارتباط بین واحد بیرونی و داخلی می باشد – بررسی ولتاژ ورودی دستگاه – چک کردن سیم های ارتباطی – ممکن است مشکل از برد واحد بیرونی و یا برد داخلی باشد – خرابی راکتور – و در آخر خرابی مدار برد دستگاه

کد خطا CH09 – مشکل این ارور از برد آپشن می باشد – بررسی سیم های ارتباطی به برد آپشن و در آخر ایراد از مدار برد

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

کد خطا CH10 – این خطا مربوط است به موتور فن داخلی – مقدار مقاومت فن بررسی شود – سیم های سوکت موتور فن چک شود و در آخر ایراد از برد PCB داخلی

کد خطا CH21 – اشکال ارور از ولتاژ DC بالا – نادرست بودن عایق بندی کمپرسور – جریان بالا در یکی از فازها U – V – W و یا قفل شدن کمپرسور – مساعد نبودن جای یونیت خارجی – مقدار گاز را اندازه گیری نمایید – اندازه بیش از حد طول لوله – بررسی برد

کد خطا CH22 – اشکال از جریان ورودی بیشتر از حد تعیین شده ولتاژ می باشد – خطای ولتاژ ورودی ولتاژ پایین – بررسی فن بیرونی – بررسی قسمتهای سنسور برد و در خاتمه خرابی مدار برد

کد خطا CH23 – خطای ولتاژ ورودی پایین لینک DC ولتاژ کمتر از 140 – بررسی قسمتهای سنسور ولتاژ خط DC مدار برد و در آخر سوختگی قطعاتی در برد

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

کد خطا CH26 – این خطا مربوط است به موقعیت کمپرسور – سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود – ممکن است فن بیرونی از کار افتاده باشد – چک کردن حسگر جریان فازی برد – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه IMP – آسیب دیدگی برد الکترونیک

کد خطا CH27 – اشکال از خرابی جریان بالا در PSC شرایط اورلود – خرابی راکتور – موتور فن بیرونی بررسی شود – شرایط راکتور بررسی شود 10A/26.8mH – سوختگی قطعاتی روی برد دستگاه PSC – آسیب دیدگی مدار برد الکترونیک – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH29 – این خطا مربوط است به جریان زیاد کمپرسور سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود شدن – از قفل نبودن فن بیرونی اطمینان حاصل نمایید – قطعاتی روی مدار برد قسمت جریان حسگر فازی سوخته است

کد خطا CH32 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله دهش خرابی سنسور دهش کمپرسور اینورتر مقدار مقاومت 200 کیلو اهم – نشتی مبرد – حالت اورلود – بررسی فن بیرونی

کد خطا CH40 – مشکل از به وجود آمدن خرابی سنسور CT باز و یا اتصالی می باشد مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – تعویض سنسور – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز

کد خطا GH41 – اشکال از خطای سنسور لوله دهش کمپرسور باز و یا اتصال دارد – مقدار اهم سنسور 200 کیلو اهم صحیح می باشد – خرابی سنسور لوله دهش کمپرسور و تعویض آن

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

کد خطا CH44 – خطای سنسور هوای بیرونی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم صحیح می باشد – معیوب بودن سنسور هوای بیرونی کندانسور دستگاه و تعویض آن

کد خطا CH45 – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله میانی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم صحیح می باشد – معیوب بودن سنسور لوله میانی کندانسور دستگاه و تعویض آن

کد خطا CH46 – علت این خطا از سنسور لوله مکش می باشد اتصال باز و یا اتصال کوتاه – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود – بررسی مقدار اهم سنسور 10 کیلو صحیح می باشد – تعویض سنسور

کد خطا CH65 – پیغام ارور مربوط به سنسور هیت سینگ می باشد سنسور اتصال کوتاه و یا اتصال باز – بررسی سیم کشی مرتبط به سنسور – بررسی مقدار اهم سنسور 10 کیلو صحیح می باشد – تعویض سنسور

کد خطا CH60 – اشکال از خرابی ایپیرام  EEPROM مدار برد الکترونیک بیرونی دستگاه می باشد – اتصال نادرست و یا سوختگی ایپیرام

کد خطا CH61 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد سنسور لوله کندانسور حالت اورلود – ممکن است خرابی از فن بیرونی باشد – کثیفی کویل کندانسور – خرابی EEV و یا سوکت آن و وقعیت قرار گیری آن – خرابی سنسور لوله کندانسور مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی برد الکترونیک

کد خطا CH62 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد هیت سینک برد بیرونی حالت اورلود – اتصال نادرست هیت سینک – ممکن است خرابی از فن بیرونی باشد – خرابی مدار برد الکترونیک

کد خطا CH67 – این خطا مربوط است به موتور فن BLDC بیرونی – سوختگی موتور فن بیرونی مقدار مقاومت موتور فن بررسی شود – اتصال پایه های سوکت مورد بررسی قرار گیرد – خرابی مدار برد الکترونیک

ارور کولرگازی ال جی اینورتر گلدیران

کد خطا 1 – خطای سنسور هوای داخل دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 10 کیلو اهم باشد رنگ کانکتور سفید

کد خطا 2 – اشکال در سنسور لوله ورودی پنل داخلی باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت سنسور لوله ورودی چک شود اهم صحیح 5 کیلو می باشد رنگ کانکتور سفید

کد خطا 5 – این خطا اشکال در ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد – کابل شیلد و ارت نویز چک شود – خرابی برد الکترونیک – خرابی راکتور – ولتاژ ورودی نامناسب می باشد

کد خطا 6 – مشکل از سنسور لوله خروجی دستگاه داخلی است باز و یا اتصال کوتاه شده است  – مقدار مقاومت سنسور چک شود اهم صحیح می بایست 5 کیلو اهم باشد رنگ کانکتور قرمز

کد خطا 9 – اشکال در ایپیرام دستگاه داخلی می باشد  – خرابی برد الکترونیک آپشن داخلی اتصال نادرست

کد خطا 10 – این خطا مربوط است به موتور فن داخلی – مقدار مقاومت فن بررسی شود – خرابی برد الکترونیک – سیم های سوکت موتور فن چک شود

کد خطا 12 – خطای سنسور لوله میانی اوپراتور دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 5 کیلو اهم باشد

کد خطا 21 – مشکل در ولتاژ DC بالای برد الکترونیک می باشد – خرابی قفل شدن کمپرسور – خرابی برد – اتصال نادرست فازها U – V – W – شرایط اورلود در دستگاه وجود دارد

کد خطا 22 – اشکال از جریان ورودی بیشتر از حد تعیین شده ولتاژ می باشد – خطای ولتاژ ورودی ولتاژ پایین – خرابی اورلود – خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه

کد خطا 23 – خطای ولتاژ ورودی پایین لینک DC – خرابی برد الکترونیک سوختگی قطعه ای در مدار برد اصلی

کد خطا 26 – این خطا مربوط است به موقعیت کمپرسور – سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه IMP – آسیب دیدگی برد الکترونیک

کد خطا 27 – اشکال از خرابی PSC شرایط اورلود – خرابی راکتور – سوختگی قطعاتی روی برد دستگاه PSC – آسیب دیدگی مدار برد الکترونیک

کد خطا 29 – این خطا مربوط است به جریان زیاد کمپرسور سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود شدن – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز –

کد خطا 32 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله دهش خرابی سنسور دهش کمپرسور مقدار مقاومت 200 کیلو اهم – نشتی مبرد – حالت اورلود

کد خطا 40 – مشکل از به وجود آمدن خرابی سنسور CT باز و یا اتصالی می باشد مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز

کد خطا 41 – اشکال از خطای سنسور لوله دهش کمپرسور باز و یا اتصال دارد – مقدار اهم سنسور 200 کیلو اهم صحیح می باشد – خرابی سنسور لوله دهش کمپرسور

کد خطا 44 – خطای سنسور هوای بیرونی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم صحیح می باشد – معیوب بودن سنسور هوای بیرونی کندانسور دستگاه

کد خطا 45 – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله میانی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم صحیح می باشد – معیوب بودن سنسور لوله میانی کندانسور دستگاه

کد خطا 48 – این خطا مربوط می شود به لوله خروجی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد

کد خطا 53 – مشکل از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد – کابل شیلد و ارت نویز چک شود – خرابی مدار برد الکترونیک – سوختگی خرابی راکتور – ولتاژ ورودی نامناسب می باشد

کد خطا 60 – اشکال از خرابی ایپیرام مدار برد الکترونیک بیرونی دستگاه می باشد – اتصال نادرست و یا سوختگی ایپیرام

کد خطا 61 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله کندانسور حالت اورلود – کثیفی کویل کندانسور – خرابی EEV و یا سوکت آن و وقعیت قرار گیری آن – خرابی سنسور لوله کندانسور مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی برد الکترونیک

کد خطا 62 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد هیت سینک حالت اورلود – اتصال نادرست هیت سینک – خرابی مدار برد الکترونیک

کد خطا 67 – این خطا مربوط است به موتور فن BLDC بیرونی – سوختگی موتور فن مقدار مقاومت موتور فن بررسی شود – اتصال پایه های سوکت مورد بررسی قرار گیرد – خرابی مدار برد الکترونیک

کد خطای کولر گازی

ارور کولرگازی ال جی اینورتر

کدهای خطای CH05 – CH53 – CH93 – علت این ارورها ارتباط بین یونیت بیرونی و داخلی می باشد – علت ارور عدم اتصال کابل ارتباطی – اتصال نادرست کابلها در ترمینال یونیت داخلی و بیرونی – سیم کشی نادرست اتصال فاز و نول کابل ارتباطی – عدم وجود برق به دلیل برد داخلی / بیرونی سوخته – فیوز سوخته در یونیت داخلی و بیرونی

کد خطا 01 – علت خطا از سنسور باز و یا اتصال کوتاه است – مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم در 25 درجه صحیح می باشد – خرابی در مدار برد داخلی می باشد

کد خطا 02 – اشکال از خطای سنسور لوله ورودی دستگاه می باشد – سنسور باز و یا اتصال کوتاه است – مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم در 25 درجه صحیح می باشد – خرابی در مدار برد داخلی می باشد

کد خطا 06 – اشکال از خطای سنسور لوله خروجی دستگاه – سنسور باز و یا اتصال کوتاه است – خرابی مدار برد الکترونیک داخلی – مقدار اهم سنسور 5 کیلو در 25 درجه صحیح می باشد

کد خطا 05 / 53 – علت خطا ارتباط بین IN < OUT – می باشد – نقاطی که باید چک شود – 1 – ولتاژ ورودی دستگاه داخلی و خارجی چک شوند ولتاژ باید 208 الی 230 ولت باشد 2 – چک کردن کابل های ارتباطی 3 – بررسی کردن مقاومت بین خط و زمین (نرمال باید بیتر از 2 مگا اهم باشد) 4 – کانکتورها را چک کنید 5 – کانکتورهای زمین را بررسی نمایید

کد خطا 21 – مشکل از DC بالا می باشد – نکاتی که باید چک شوند – یک جریان لحظه ای در u,v,w – خرابی و قفل شدن کمپرسور – اتصال نادرست u,v,w – وضعیت اورلود پیش آمده – شارژ گاز اضافی – طول لوله کشی بررسی شود – موتور فن خارجی چک شود – عایق کاری ضعیف کمپرسور

کد خطا 22 – اشکال از مدار برد داخلی دستگاه – نکاتی که باید بررسی شوند – ولتاژ ورودی را چک کنید – فن کندانسور را بررسی نمایید مقدار اهم چک شود – جریان ورودی چک شود – کانکتور COIN را بررسی کنید – برق دستگاه وصل شده قبل از اینکه راه اندازی شود ولتاژ DC این کانکتور 2.5 ولت با تلرانس 0.2 ولت می باشد

کد خطا 23 – مشکل از DC پایین تر از 140 ولت می باشد – نکاتی که باید چک شوند – خرابی برد اصلی منبع تغذیه بررسی شود – ولتاژ خط DC چک شود

کد خطا 28 – اشکال  از ولتاژ خط DC  بالاتر از 240 ولت می باشد – نکاتی که باید چک شوند – خرابی برد اصلی منبع تغذیه بررسی شود – ولتاژ خط DC چک شود

کد خطا 26 – این خطا مربوط می شود به کمپرسور – نکاتی که باید چک شود – سیم های (u,v,w) سیم های اتصالی کمپرسور را چک کنید – بد کار کردن و یا گیر کردن کمپرسور را چک نمایید – اجزاء IPM را بررسی کنید و اجزای آشکار ساز را چک کنید – وضعیت اورلود – قفل شدن کمپرسور – خرابی مدار برد الکترونیک

کد خطا 27 – این خطا مربوط است به جریان بالا در IGBT – نکاتی که باید چک شود – راکتور را بررسی نمایید – ولتاژ ورودی AC را چک کنید – فن واحد خارجی را چک کنید – جریان ورودی را بررسی نمایید – خرابی مدار برد الکترونیک

کد خطا 32 – مشکل از دمای بالای لوله دبی شارژ بیشتر از 105 سانتیگراد اینورتر می باشد – نکاتی که باید چک شوند – سنسور لوله دبی شارژ را چک کنید برای اینورتر – عواملی که باعث اورلود می شود را بررسی نمایید – نشتی گاز را چک کنید – شیر سرویس ها چک شود

کد خطا 33 – مشکل از دمای بالای لوله دبی شارژ بیشتر از 105 سانتیگراد ثابت می باشد – نکاتی که باید چک شوند – سنسور لوله دبی شارژ را چک کنید برای اینورتر – عواملی که باعث اورلود می شود را بررسی نمایید – نشتی گاز را چک کنید – شیر سرویس ها چک شود

کد خطا 40 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور ct سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است – خرابی مدار برد الکترونیک داخلی  – مقدار مقاومت نرمال 0 اهم صحیح می باشد

کد خطا 60 – اشکال این خطا مربوط می شود به EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد – همه خطا ها را چک کنید – نکاتی که باید بررسی شوند – شماره قطعه برد چک شود – اتصال نادرست – خرابی مدار برد الکترونیک

کد خطا 61 – این خطا مربوط می شود به دمای بالای سنسور لوله کندانسور – دمای بالاتر از 65 درجه سانتیگراد – نکاتی که باید بررسی شوند – بار برودتی را چک کنید – سنسور و لوله کندانسور را چک کنید مقدار مقاومت سنسور بررسی شود

کد خطا 62 – مشکل این خطا از دمای بالا در H.S – دمای بالاتر از 85 درجه سانتیگراد در H.S می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – فن را چک کنید – سنسور و یا H.S را بررسی نمایید مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی مدار برد

کد خطا 41 – خطا سنسور لوله دیس شارژ اینورتر – علت باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله دیس شارژ – خرابی در مدار برد الکترونیک – نکاتی که باید بررسی شوند – مقدار مقاومت نرمال سنسور 200 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال 405 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد

کد خطا 44 – اشکال از سنسور هوا است – علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور هوا می باشد – خرابی در مدار برد الکترونیک – نکاتی که باید چک شوند – مقدار مقاومت نرمال سنسور 10 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است

کد خطا 45 – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله کندانسور – علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور کندانسور است – خرابی در مدار برد الکترونیک می باشد – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند – مقدار مقاومت نرمال سنسور 5 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است

کد خطا 46 – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله مکش دستگاه – علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله مکش می باشد – خرابی در مدار برد الکترونیک است – اتصال نادرست – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند – مقدار مقاومت نرمال سنسور 5 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است

کد خطا 47 – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله دیس شارژ ثابت دستگاه – علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله دیس شارژ می باشد – خرابی در مدار برد الکترونیک می باشد – اتصال نادرست – نکاتی که باید مورد چک قرار گیرند ، مقدار مقاومت نرمال سنسور 200 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال 5 / 4 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است

کد خطا 65 – این خطا مربوط می شود به سنسور H.S دستگاه – علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور H.S می باشد – خرابی در مدار برد الکترونیک است – اتصال نادرست – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند – مقدار مقاومت نرمال سنسور 10 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

ارور کولر گازی سامسونگ 12000-18000-24000

کد خطا E1 – اشکال خطا از سنسور هوای محیطی می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور

کد خطا E2 – مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور

کد خطا E3 – علت خطا خرابی فن یونیت داخلی تعویض فن و در آخر خرابی از برد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور

کد خطا E6 – این ارور مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک

زمانی که تمام چراغها روشن شده است دستگاه نیاز به کد دارد

ارور کولر گازی سامسونگ 45000 ایستاده

کد خطا E1 – خطای سنسور یونیت داخلی می باشد – خرابی سنسور یونیت داخلی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود سیم کشی چک شود

کد خطا E5 – علت خطا از خرابی سنسور لوله یونیت داخلی – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا E6 – مشکل خطا خرابی سنسور لوله یونیت داخلی – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد

ارور کولر گازی سامسونگ 50000 ایستاده Queen

کد خطا E1 – خطای سنسور محیط یونیت داخلی می باشد – خرابی سنسور یونیت داخلی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود سیم کشی چک شود

کد خطا EE – 00 – نقص در برق یونیت داخلی دستگاه

کد خطا EE – 01 – اشکال در برق یونیت خارجی

کد خطا E5 – علت خطا از خرابی سنسور لوله اوپراتور – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا E6 – مشکل خطا خرابی سنسور کندانسور یونیت خارجی – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا ER – مشکل در کابل ارتباطی بین یونبت خارجی و یونیت داخلی دستگاه

کد خطا EB – محل بستن فازها در یونیت بیرونی مشکل دارد

کد خطا ED – این ارور مربوط می شود به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر

کد خطا EA – مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

ارور کولر گازی سامسونگ دوتیکه ایستاده 50 هزار 3 فاز مدل Mirage

کد خطا E1 01 – مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد

کد خطا E1 21 – علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی – مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود – تعویض سنسور و در آخر خرابی برد

کد خطا E1 22 – این خطا مربوط است به سنسور لوله ورودی اوپراتور – بررسی مقدار اهم سنسور تعویض سنسور – سیم های ارتباطی چک شود و در آخر ایراد از مدار برد

کد خطا E1 54 – اشکال ارور از فن یونیت داخلی می باشد – سوختگی فن – سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد

کد خطا E1 62 – مشکل این ارور از حافظه دستگاه EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد – کد گذاری شود و در نهایت تعویض مدار برد داخلی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

کد خطا E1 63 – دستگاه نیاز به کد مجدد دارد

کد خطا E1 86 – پیغام این خطا از MPI

کد خطا E4 25 – علت خطا از ترتیب فازها 3 فاز می باشد فازها باید جا به جا شود

ارور کولر گازی سامسونگ مدل Multipanel classic

کد خطا t 0 – علت خطا مربوط است به سنسور محیطی کندانسور – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد

کد خطا t A – اشکال خطا مربوط است به سنسور لوله کندانسور A – بررسی سنسور و مقدار اهم آن – سیم کشی بررسی شود – تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد

کد خطا t b – این ارور از سنسور لوله کندانسور B می باشد – بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن – سیم کشی بررسی شود و در آخر اشکال از مدار برد

کد خطا t c – پیغام این خطا مربوط می شود به سنسور لوله کندانسور C – بررسی سنسور و مقدار اهم آن – سیم کشی بررسی شود – تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

کد خطا A – علت خطا مربوط است به کارکرد یونیت در حالت تست A

کد خطا b – اشکال این خطا از کارکرد یونیت در حالت تست B است

کد خطا C – این ارور مشکل در کارکرد یونیت در حالت تست C می باشد

کد خطا CA – شرح کارکرد یونیت a در وضعیت تست صحیح می باشد

کد خطا c b – شرح کارکرد یونیت b در وضعیت تست صحیح می باشد

کد خطا CC –  شرح کارکرد یونیت c در وضعیت تست صحیح می باشد

کد خطا CO – علت خطا از ارتباط فرمان بین یونیت خارجی و تمام پنل ها – بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد

کد خطا G – مشکل این ارور از کمبود گاز مبرد می باشد

کد خطا AC – این خطا مربوط است به بالا بودن دمای کندانسور A

کد خطا GC – اشکال این خطا مربوط می شود به بالا بودن دمای کندانسور B

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

پکیج کده با بیش از 8 سال سابقه کار در بازار کرج ، و با تکیه بر سرویس کاران دوره دیده و متخصص و باتجربه ای که جذب کرده است ،

امکان ارائه خدمات تخصصی انواع کولر گازی را در تمامی مناطق شهر کرج، بصورت شبانه روزی و 24 ساعته ، حتی در روزهای تعطیل و جمعه ها را نیز فراهم کردها است. در هر ساعت که برای شما مناسب تر باشد میتوانید کولر گازی خود را تعمیر، سرویس، جابجا و رسیدگی کنید. با ما تماس بگیرید و از خدمات مشاوره ای رایگان ما بهره مند شوید.

کد خطای کولر گازی

دیدگاهتان را بنویسید

×Close search
جستجو