02632300190 – 09127804800

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت | ارور کولر گازی | بانک ارور کولر گازی و اسپلیت | مرجع کد خطای اسپلیت

ارور کولر گازی جنرال

E2 –  این خطا ایراد در سنسور محیطی کولر می باشد، خرابی سنسور محیطی کولر مقدار مقاومت سنسور بررسی شود

 

E3 –  خطا در سنسور پایپ – سنسور متصل به اوپراتور، مقدار اهم سنسور پایپ چک شود

E4 –  خطا در یونیت بیرونی (OUTDOORUNIT) بررسی سنسور پایپ و تعویض آن

E5 –  خطا ایراد در فن بلوور داخلی می باشد، مقدار اهم فن بلوور چک شود ، سوختگی فن بلوور، خرابی برد الکترونیک

E7 –  مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد

E8 –  مشکل در میزان دمای بالا کندانسور (دیفراست) می باشد،خرابی کندانسور دیفراست

DF –  یخ زدایی و یا دیفراست

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارورهای کولرگازی اسپیلت جنرال گلد برعکس کولرهای دیگر جنرال نظیر لبخندی می باشد

F9 –  خطای سنسور محیطی می باشد – خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود

F8 –  خطای سنسور پایپ می باشد –  سنسور متصل به اوپراتور – مقدار اهم سنسور پایپ چک شود

F7 –  خطای دیفراست می باشد – خرابی دیفراست مقدار اهم بررسی شود

زمانی که تصویر فن موتور بر روی نمایشگر نشان داده نمی شود یعنی اینکه هوای اتاق سرد است

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی دو تیکه جنرال

کد خطا F1 – خطای محافظ فازها می باشد – سوختگی محافظ – خرابی برد اصلی

کد خطا F2 – این خطای محافظ فازها است – سوختگی محافظ فازها – خرابی برد اصلی

کد خطا F3 – مشکل خطا از محافظ ولتاژ زیاد می باشد

کد خطا F4 – علت خطا از محافظ ولتاژ کم می باشد

کد خطا F5 – خطای گرمای زیاد – خرابی برد الکترونیک

کد خطا F6 – مشکل خطا از اورلد می باشد – سوختگی اورلد – خرابی برد اصلی

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا F7 – خطای سنسور یونیت بیرونی می باشد – خرابی سنسور یونیت بیرونی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود

کد خطا F8 – مشکل از محافظ ضد یخ زدگی می باشد

کد خطا F9 – این خطا یخ زدگی می باشد

کد خطا F10 – گرمایش الکترونیکی

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

کد خطای کولر گازی

ارور کولرگازی جنرال گلد

کد خطا F9 – خطای سنسور محیطی می باشد – خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود

کد خطا F8 – خطای سنسور پایپ می باشد –  سنسور متصل به اوپراتور – مقدار اهم سنسور پایپ چک شود

کد خطا F7 –  خطای سنسور دیفراست می باشد – خرابی سنسور دیفراست مقدار اهم بررسی شود تعویض سنسور

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولرگازی اسپیلت دیواری اجنرال

نشان گر df و یا برفک زدایی نشان داده می شود – علت آن این می باشد که دستگاه در حالت برفک زدایی می باشد

تصویر فن موتور نشان داده نمی شود – این به معنی این است که هوای اتاق سرد می باشد

E2-L2 – این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور اتاق – چک کردن مقدار مقاومت سنسور اتاق – خرابی سنسور اتاق

E3-L1 – این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور لوله – مقدار مقاومت سنسور اتاق بررسی شود – تعویض سنسور اتاق

E4-L5 – این خطا وضعیت غیر عادی در واحد خارجی را نشان می دهد

E5-L6 – اشکال در موتور فن داخلی سیگنال برگشتی به بورد را ندارد – خرابی برد الکترونیک

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

E6 – خطای شیر برقی – سوختگی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود – خرابی برد الکترونیک

E7 – اشکال در سنسور خارجی دستگاه می باشد – خرابی سنسور خارجی مقدار مقاومت سنسور چک شود

E8 – اشکال در محافظ گرمای بالا می باشد – خرابی برد الکترونیک – سوختگی محافظ گرما

E9 – مشکل از پمپ آب دستگاه می باشد – سوختگی پمپ آب – خرابی برد الکترونیک

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

ارور کولر گازی اجنرال کاستی 30 – 36 – 45 – و 54 هزار

کد خطا E00 – علت خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور می باشد

کد خطا E01 – مشکل خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد

کد خطا E02 – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای اتاق می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور

کد خطا E03 – این خطا از اتصالی سنسور دمای اتاق می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطا E04 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد – سنسور تعویض شود

کد خطا E05 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

کد خطا E06 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد – سنسور تعویض شود

کد خطا E07 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطا E08 – مشکل ارور خطای ارتباط با منبع تغذیه

کد خطا E09 – اشکال از عملکرد کلید تعلیق می باشد

کد خطا EA – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای بیرونی می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور

کد خطا Eb – این خطا از اتصالی سنسور دمای بیرونی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطا EC – علت ارور از باز بودن حسگر دمای لوله تخلیه

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

کد خطای کولر گازی

کد خطا Ed – علت این خطا از اتصالی سنسور دمای لوله تخلیه می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطا EE – مشکل مربوط است به فشار بالای غیر عادی

کد خطا EF – اشکال مربوط است به غیر عادی بودن دمای لوله تخلیه

کد خطا E11 – مدل غیر عادی

کد خطا E12 – علت ارور از خرابی فن داخلی  – تعویض فن

کد خطا E13 – این خطا از غیر عادی بودن سیگنال خارجی

کد خطا E14 – اشکال مربوط می شود به EEPROM – خارجی پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر اسپیلت کانالی اجنرال 25 – 30 – 36 و 45 هزار

کد خطا E0:00 – علت خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور می باشد

کد خطا E1:00 – مشکل خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد

کد خطا E2:00 – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای اتاق می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور

کد خطا E3:00 – این خطا از اتصالی سنسور دمای اتاق می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطا E4:00 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد – سنسور تعویض شود

کد خطا E5:00 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطا E6:00 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد – سنسور تعویض شود

کد خطای کولر گازی
کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا E7:00 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطا EA – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای بیرونی می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور

کد خطا Eb – این خطا از اتصالی سنسور دمای بیرونی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطا EC – علت ارور از باز بودن حسگر دمای لوله تخلیه

کد خطا Ed – علت این خطا از اتصالی سنسور دمای لوله تخلیه می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطا EE – مشکل مربوط است به فشار بالای غیر عادی

کد خطا EF – اشکال مربوط است به غیر عادی بودن دمای لوله تخلیه

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولرگازی اسپیلت ایستاده کی جی

F1 –  خطای محافظ فازها می باشد – سوختگی محافظ – خرابی برد اصلی

F2 –  این خطای محافظ فازها است – سوختگی محافظ فازها – خرابی برد اصلی

F3 –  مشکل خطا از محافظ ولتاژ زیاد می باشد

F5 –  خطای گرمای زیاد – خرابی برد الکترونیک

F6 –  مشکل خطا از اورلد می باشد – سوختگی اورلد – خرابی برد اصلی

F7 –  خطای سنسور یونیت بیرونی می باشد – خرابی سنسور یونیت بیرونی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود

F8 –  مشکل از محافظ ضد یخ زدگی می باشد

F9 –  این خطا یخزدگی می باشد

F10 –  گرمایش الکترونیکی

 

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت 

 

ارور کولرگازی اسپیلت زد وال

F6 –  ایراد از موتور می باشد – سوختگی موتور – اتصال – خرابی مدار برد الکترونیک

F7 –  مشکل از سنسور دمای یونیت داخلی کولر می باشد – مقدار مقاومت سنسور دمای یونیت چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک

F8 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت داخلی دستگاه می باشد – خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور پایپ داخلی بررسی شود

F9 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت خارجی کولر می باشد – خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی بررسی شود

FF – 06 –  ایراد از موتور می باشد – سوختگی موتور – اتصال مقدار مقاومت چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد

FF – 07 –  مشکل از سنسور دمای یونیت داخلی کولر می باشد – خرابی سنسور دمای یونیت مقدار اهم بررسی شود

FF – 08 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت داخلی دستگاه می باشد – خرابی سنسور پایپ داخلی دستگاه مقدار اهم چک شود

FF – 09 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت خارجی کولر می باشد – خرابی سنسور پایپ خارجی دستگاه مقدار اهم چک شود

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

کد خطای کولر گازی

ارور کولرگازی پرتابل کین الکتریک مدل : T-1

E1 – خطای سنسور دمای محیط – خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود

E2 – خطای اشکال در سنسور پایپ اوپراتور – خرابی سنسور پایپ مقدار مقاومت سنسور بررسی شود

E3 – این خطا مربوط است به پمپ درین

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

ارور کولرگازی پرتابل کین مدل : F

F1 – این خطای سنسور دمای محیط می باشد – مقدار اهم سنسور دما چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد باشد

F2 – این خطای اشکال در سنسور پایپ اوپراتور است – مقدار مقاومت سنسور پایپ بررسی شود – ممکن می باشد خرابی از مدار برد الکترونیک باشد

F3 – مشکل از خطای سنسور پایپ کندانسور می باشد – مقدار اهم سنسور کندانسور بررسی شود – ممکن است خرابی از مدار برد باشد

F4 – اشکال این خطا در موتور فن یونیت داخلی می باشد – مقدار مقاومت موتورفن داخلی چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه می باشد

E0 – کارکرد نرمال می باشد

P2 – این خطا مربوط است به قطع کمپرسور در اثر گرمای بیش از حد

P3 – جلوگیری از یخ زدگی

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولرگازی پرتابل کین مدل : G – floor stand

E1 – خطای سنسور دمای محیط – سنسور دمای محیط قطع است و یا اتصال کوتاه دارد، مقدار مقاومت سنسور دمای محیط چک شود – خرابی برد الکترونیک

E2 – خطای سنسور کویل اوپراتور – سنسور کویل اوپراتور قطع است و یا اتصال کوتاه دارد

E3 – خطای سنسور کندانسور – سنسور کندانسور قطع می باشد و یا اتصال کوتاه دارد

E6 – خطای حفاظت از یونیت خارجی کندانسور

E8 – این خطا مربوط است به تجمع گرد و غبار

P4 – اشکال در دمای اوپراتور می باشد که ممکن است دما خیلی پایین و یا بالا باشد – برای این که به کمپرسور صدمه وارد نشود به صورت اتوماتیک خاموش می شود

P5 – اشکال در زیاد بودن بیش از حد دمای کندانسور می باشد – برای این که به کمپرسور صدمه وارد نشود به صورت اتوماتیک خاموش می شود

P9 – خطا مربوط به وضعیت حفاظت از یخ زدگی و یا سیستم کنترل کننده هوای گرم خاموش است

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولرگازی اینورتر تی سی ال TCL

E0 – خطای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی – خرابی برد دستگاه

EC – اشکال در ارتباط یونیت خارجی دستگاه – خرابی برد الکترونیک

E1 – این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیطی – خرابی سنسور دما چک شود مقدار اهم سنسور بررسی شود

E2 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ داخلی – مقدار مقاومت سنسور پایپ چک شود – خرابی سنسور پایپ داخلی

E3 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ خارجی دستگاه – مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی چک شود – خرابی سنسور پایپ خارجی

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

E4 – اشکال در نرمال نبودن سیستم – خرابی برد الکترونیک

E5 – خطای مربوط است به اشتباه در عدم مطابقت یونیت داخلی و خارجی سیستم – خرابی برد الکترونیک

E6 – مشکل از فن داخلی می باشد – سوختگی فن داخلی مقدار اهم فن داخلی چک شود – خرابی برد الکترونیک

E7 – خطای سنسور بیرونی – مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی سنسور بیرونی

E8 – مشکل از سنسور دمای خروجی یونیت بیرونی – خرابی سنسور یونیت – مقدار اهم سنسور دمای خروجی یونیت چک شود – خرابی برد الکترونیک

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

E9 – علت خطا مربوط است به عکس اختلالات ماژول

EF – خطای موتور فن خارجی DC MOTOR – سوختگی موتور فن خارجی مقدار اهم فن چک شود – خرابی برد الکترونیک

EA – علت خطا از سنسور جریان می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود – سیم کشی بررسی شود و در آخر مشکل از برد

EE – علت خطا از مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد

EP – این خطا مربوط است به سوئیچ دمای کمپرسور – خرابی سوئیچ دمای کمپرسور مقدار مقاومت بررسی شود – خرابی برد الکترونیک

EU – اشکال در سنسور ولتاژ دستگاه می باشد – خرابی سنسور ولتاژ مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی برد اصلی

EH – اشکال از سنسور دما می باشد INTAKE – مقدار اهم سنسور دما چک شود – تعویض سنسور دما – خرابی برد الکترونیک

P1 – اشکال خطا از کاهش و یا افزایش ولتاژ برق می باشد

P2 – اشکال این خطا بار اضافه در کمپرسور می باشد – دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید اگر با این کار بازهم ارور ظاهر شد

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

P4 – علت خطا مربوط است به دمای تخلیه

P5 – این ارور از زیاد بودن سرمایش در حالت خنک کننده

P6 – مشکل خطا مربوط به زیاد بودن گرمایش در حالت خنک کننده

P7 – پیغام این خطا از بیش از حد گرم شدن دستگاه در حلت گرمایش است

ارور کولر گازی اینورتر تی سی ال INVERTER

E0 – خطای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی – خرابی برد دستگاه

EC – اشکال در ارتباط یونیت خارجی دستگاه – خرابی برد الکترونیک

E1 – این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیطی – خرابی سنسور دما چک شود مقدار اهم سنسور بررسی شود

E2 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ داخلی – مقدار مقاومت سنسور پایپ چک شود – خرابی سنسور پایپ داخلی

E3 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ خارجی دستگاه – مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی چک شود – خرابی سنسور پایپ خارجی

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

کد خطای کولر گازی

E4 – اشکال در نرمال نبودن سیستم – خرابی برد الکترونیک

E5 – خطای مربوط است به اشتباه در عدم مطابقت یونیت داخلی و خارجی سیستم – خرابی برد الکترونیک

ارور کولر گازی ال جی اینورتر گلدیران

کد خطا CH01 – مشکل خطا از سنسور هوای داخل دستگاه می باشد سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 10 کیلو اهم باشد – تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد – بررسی سیم های مرتبط به سنسور

کد خطا CH02 – اشکال خطا مربوط به سنسور لوله ورودی پنل داخلی دستگاه است سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت سنسور لوله ورودی چک شود اهم صحیح 5 کیلو می باشد – چک کردن سیم کشی – تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا CH06 – این ارور ایراد در سنسور لوله خروجی یونیت داخلی می باشد – بررسی مقدار اهم سنسور مقاومت سنسور در حال نرمال 5 کیلو اهم صحیح است – بررسی سیم های ارتباطی به سنسور – تعویض سنسور و در آخر اشکال از برد الکترونیک

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا CH12 – علت این خطا از سنسور لوله وسط یونیت داخلی می باشد – چک کردن اهم سنسور در حالت نرمال باید 5 کیلو اهم باشد – چک کردن وضعیت سیم های اتصال به سنسور – تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد الکترونیک

کد خطا CH05 – پیغام خطا در یونیت داخلی نمایش داده می شود که مربوط به ارتباط بین واحد بیرونی و داخلی می باشد – بررسی ولتاژ ورودی دستگاه – چک کردن سیم های ارتباطی – ممکن است مشکل از برد واحد بیرونی و یا برد داخلی باشد – و در آخر خرابی مدار برد دستگاه

کد خطا CH53 – پیغام خطا در یونیت بیرونی نمایش داده می شود – که مربوط به ارتباط بین واحد بیرونی و داخلی می باشد – بررسی ولتاژ ورودی دستگاه – چک کردن سیم های ارتباطی – ممکن است مشکل از برد واحد بیرونی و یا برد داخلی باشد – خرابی راکتور – و در آخر خرابی مدار برد دستگاه

کد خطا CH09 – مشکل این ارور از برد آپشن می باشد – بررسی سیم های ارتباطی به برد آپشن و در آخر ایراد از مدار برد

کد خطا CH10 – این خطا مربوط است به موتور فن داخلی – مقدار مقاومت فن بررسی شود – سیم های سوکت موتور فن چک شود و در آخر ایراد از برد PCB داخلی

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا CH21 – اشکال ارور از ولتاژ DC بالا – نادرست بودن عایق بندی کمپرسور – جریان بالا در یکی از فازها U – V – W و یا قفل شدن کمپرسور – مساعد نبودن جای یونیت خارجی – مقدار گاز را اندازه گیری نمایید – اندازه بیش از حد طول لوله – بررسی برد

کد خطا CH22 – اشکال از جریان ورودی بیشتر از حد تعیین شده ولتاژ می باشد – خطای ولتاژ ورودی ولتاژ پایین – بررسی فن بیرونی – بررسی قسمتهای سنسور برد و در خاتمه خرابی مدار برد

کد خطا CH23 – خطای ولتاژ ورودی پایین لینک DC ولتاژ کمتر از 140 – بررسی قسمتهای سنسور ولتاژ خط DC مدار برد و در آخر سوختگی قطعاتی در برد

کد خطا CH26 – این خطا مربوط است به موقعیت کمپرسور – سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود – ممکن است فن بیرونی از کار افتاده باشد – چک کردن حسگر جریان فازی برد – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه IMP – آسیب دیدگی برد الکترونیک

کد خطا CH27 – اشکال از خرابی جریان بالا در PSC شرایط اورلود – خرابی راکتور – موتور فن بیرونی بررسی شود – شرایط راکتور بررسی شود 10A/26.8mH – سوختگی قطعاتی روی برد دستگاه PSC – آسیب دیدگی مدار برد الکترونیک

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا CH29 – این خطا مربوط است به جریان زیاد کمپرسور سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود شدن – از قفل نبودن فن بیرونی اطمینان حاصل نمایید – قطعاتی روی مدار برد قسمت جریان حسگر فازی سوخته است

کد خطا CH32 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله دهش خرابی سنسور دهش کمپرسور اینورتر مقدار مقاومت 200 کیلو اهم – نشتی مبرد – حالت اورلود – بررسی فن بیرونی

کد خطا CH40 – مشکل از به وجود آمدن خرابی سنسور CT باز و یا اتصالی می باشد مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – تعویض سنسور – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز

کد خطا GH41 – اشکال از خطای سنسور لوله دهش کمپرسور باز و یا اتصال دارد – مقدار اهم سنسور 200 کیلو اهم صحیح می باشد – خرابی سنسور لوله دهش کمپرسور و تعویض آن

کد خطا CH44 – خطای سنسور هوای بیرونی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم صحیح می باشد – معیوب بودن سنسور هوای بیرونی کندانسور دستگاه و تعویض آن

کد خطا CH45 – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله میانی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم صحیح می باشد  معیوب بودن سنسور لوله میانی کندانسور دستگاه و تعویض آن

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا CH46 – علت این خطا از سنسور لوله مکش می باشد اتصال باز و یا اتصال کوتاه – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود – بررسی مقدار اهم سنسور 10 کیلو صحیح می باشد – تعویض سنسور

کد خطا CH65 – پیغام ارور مربوط به سنسور هیت سینگ می باشد سنسور اتصال کوتاه و یا اتصال باز – بررسی سیم کشی مرتبط به سنسور – بررسی مقدار اهم سنسور 10 کیلو صحیح می باشد – تعویض سنسور

کد خطا CH60 – اشکال از خرابی ایپیرام  EEPROM مدار برد الکترونیک بیرونی دستگاه می باشد – اتصال نادرست و یا سوختگی ایپیرام

کد خطا CH61 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد سنسور لوله کندانسور حالت اورلود – ممکن است خرابی از فن بیرونی باشد – کثیفی کویل کندانسور – خرابی EEV و یا سوکت آن و وقعیت قرار گیری آن – خرابی سنسور لوله کندانسور مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی برد الکترونیک

کد خطا CH62 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد هیت سینک برد بیرونی حالت اورلود – اتصال نادرست هیت سینک – ممکن است خرابی از فن بیرونی باشد – خرابی مدار برد الکترونیک

کد خطا CH67 – این خطا مربوط است به موتور فن BLDC بیرونی – سوختگی موتور فن بیرونی مقدار مقاومت موتور فن بررسی شود – اتصال پایه های سوکت مورد بررسی قرار گیرد – خرابی مدار برد الکترونیک

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولرگازی ال جی اینورتر گلدیران

کد خطا 1 – خطای سنسور هوای داخل دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 10 کیلو اهم باشد رنگ کانکتور سفید

کد خطا 2 – اشکال در سنسور لوله ورودی پنل داخلی باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت سنسور لوله ورودی چک شود اهم صحیح 5 کیلو می باشد رنگ کانکتور سفید

کد خطا 5 – این خطا اشکال در ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد – کابل شیلد و ارت نویز چک شود – خرابی برد الکترونیک – خرابی راکتور – ولتاژ ورودی نامناسب می باشد

کد خطا 6 – مشکل از سنسور لوله خروجی دستگاه داخلی است باز و یا اتصال کوتاه شده است  – مقدار مقاومت سنسور چک شود اهم صحیح می بایست 5 کیلو اهم باشد رنگ کانکتور قرمز

کد خطا 9 – اشکال در ایپیرام دستگاه داخلی می باشد  – خرابی برد الکترونیک آپشن داخلی اتصال نادرست

کد خطا 10 – این خطا مربوط است به موتور فن داخلی – مقدار مقاومت فن بررسی شود – خرابی برد الکترونیک – سیم های سوکت موتور فن چک شود

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا 12 – خطای سنسور لوله میانی اوپراتور دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 5 کیلو اهم باشد

کد خطا 21 – مشکل در ولتاژ DC بالای برد الکترونیک می باشد – خرابی قفل شدن کمپرسور – خرابی برد – اتصال نادرست فازها U – V – W – شرایط اورلود در دستگاه وجود دارد

کد خطا 22 – اشکال از جریان ورودی بیشتر از حد تعیین شده ولتاژ می باشد – خطای ولتاژ ورودی ولتاژ پایین – خرابی اورلود – خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه

کد خطا 23 – خطای ولتاژ ورودی پایین لینک DC – خرابی برد الکترونیک سوختگی قطعه ای در مدار برد اصلی

کد خطا 26 – این خطا مربوط است به موقعیت کمپرسور – سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه IMP – آسیب دیدگی برد الکترونیک

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا 27 – اشکال از خرابی PSC شرایط اورلود – خرابی راکتور – سوختگی قطعاتی روی برد دستگاه PSC – آسیب دیدگی مدار برد الکترونیک

کد خطا 29 – این خطا مربوط است به جریان زیاد کمپرسور سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود شدن – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز

کد خطا 32 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله دهش خرابی سنسور دهش کمپرسور مقدار مقاومت 200 کیلو اهم – نشتی مبرد – حالت اورلود

کد خطا 40 – مشکل از به وجود آمدن خرابی سنسور CT باز و یا اتصالی می باشد مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد

کد خطا 41 – اشکال از خطای سنسور لوله دهش کمپرسور باز و یا اتصال دارد – مقدار اهم سنسور 200 کیلو اهم صحیح می باشد – خرابی سنسور لوله دهش کمپرسور

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا 44 – خطای سنسور هوای بیرونی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم صحیح می باشد – معیوب بودن سنسور هوای بیرونی کندانسور دستگاه

کد خطا 45 – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله میانی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم صحیح می باشد – معیوب بودن سنسور لوله میانی کندانسور دستگاه

کد خطا 48 – این خطا مربوط می شود به لوله خروجی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد

کد خطا 53 – مشکل از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد – کابل شیلد و ارت نویز چک شود – خرابی مدار برد الکترونیک – سوختگی خرابی راکتور – ولتاژ ورودی نامناسب می باشد

کد خطا 60 – اشکال از خرابی ایپیرام مدار برد الکترونیک بیرونی دستگاه می باشد – اتصال نادرست و یا سوختگی ایپیرام

کد خطا 61 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله کندانسور حالت اورلود – کثیفی کویل کندانسور – خرابی EEV و یا سوکت آن و وقعیت قرار گیری آن – خرابی سنسور لوله کندانسور مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی برد الکترونیک

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا 62 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد هیت سینک حالت اورلود – اتصال نادرست هیت سینک – خرابی مدار برد الکترونیک

کد خطا 67 – این خطا مربوط است به موتور فن BLDC بیرونی – سوختگی موتور فن مقدار مقاومت موتور فن بررسی شود – اتصال پایه های سوکت مورد بررسی قرار گیرد – خرابی مدار برد الکترونیک

ارور کولرگازی ال جی اینورتر

کدهای خطای CH05 – CH53 – CH93 – علت این ارورها ارتباط بین یونیت بیرونی و داخلی می باشد – علت ارور عدم اتصال کابل ارتباطی – اتصال نادرست کابلها در ترمینال یونیت داخلی و بیرونی – سیم کشی نادرست اتصال فاز و نول کابل ارتباطی – عدم وجود برق به دلیل برد داخلی / بیرونی سوخته – فیوز سوخته در یونیت داخلی و بیرونی

کد خطا 01 – علت خطا از سنسور باز و یا اتصال کوتاه است – مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم در 25 درجه صحیح می باشد – خرابی در مدار برد داخلی می باشد

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا 02 – اشکال از خطای سنسور لوله ورودی دستگاه می باشد – سنسور باز و یا اتصال کوتاه است – مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم در 25 درجه صحیح می باشد – خرابی در مدار برد داخلی می باشد

کد خطا 06 – اشکال از خطای سنسور لوله خروجی دستگاه – سنسور باز و یا اتصال کوتاه است – خرابی مدار برد الکترونیک داخلی – مقدار اهم سنسور 5 کیلو در 25 درجه صحیح می باشد

کد خطا 05 / 53 – علت خطا ارتباط بین IN < OUT – می باشد – نقاطی که باید چک شود – 1 – ولتاژ ورودی دستگاه داخلی و خارجی چک شوند ولتاژ باید 208 الی 230 ولت باشد 2 – چک کردن کابل های ارتباطی 3 – بررسی کردن مقاومت بین خط و زمین (نرمال باید بیتر از 2 مگا اهم باشد) 4 – کانکتورها را چک کنید 5 – کانکتورهای زمین را بررسی نمایید

کد خطا 21 – مشکل از DC بالا می باشد – نکاتی که باید چک شوند – یک جریان لحظه ای در u,v,w – خرابی و قفل شدن کمپرسور – اتصال نادرست u,v,w – وضعیت اورلود پیش آمده – شارژ گاز اضافی – طول لوله کشی بررسی شود – موتور فن خارجی چک شود – عایق کاری ضعیف کمپرسور

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا 22 – اشکال از مدار برد داخلی دستگاه – نکاتی که باید بررسی شوند – ولتاژ ورودی را چک کنید – فن کندانسور را بررسی نمایید مقدار اهم چک شود – جریان ورودی چک شود – کانکتور COIN را بررسی کنید – برق دستگاه وصل شده قبل از اینکه راه اندازی شود ولتاژ DC این کانکتور 2.5 ولت با تلرانس 0.2 ولت می باشد

کد خطا 23 – مشکل از DC پایین تر از 140 ولت می باشد – نکاتی که باید چک شوند – خرابی برد اصلی منبع تغذیه بررسی شود – ولتاژ خط DC چک شود

کد خطا 28 – اشکال  از ولتاژ خط DC  بالاتر از 240 ولت می باشد – نکاتی که باید چک شوند – خرابی برد اصلی منبع تغذیه بررسی شود – ولتاژ خط DC چک شود

کد خطا 26 – این خطا مربوط می شود به کمپرسور – نکاتی که باید چک شود – سیم های (u,v,w) سیم های اتصالی کمپرسور را چک کنید – بد کار کردن و یا گیر کردن کمپرسور را چک نمایید – اجزاء IPM را بررسی کنید و اجزای آشکار ساز را چک کنید – وضعیت اورلود – قفل شدن کمپرسور – خرابی مدار برد الکترونیک

کد خطا 27 – این خطا مربوط است به جریان بالا در IGBT – نکاتی که باید چک شود – راکتور را بررسی نمایید – ولتاژ ورودی AC را چک کنید – فن واحد خارجی را چک کنید – جریان ورودی را بررسی نمایید – خرابی مدار برد الکترونیک

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا 32 – مشکل از دمای بالای لوله دبی شارژ بیشتر از 105 سانتیگراد اینورتر می باشد – نکاتی که باید چک شوند – سنسور لوله دبی شارژ را چک کنید برای اینورتر – عواملی که باعث اورلود می شود را بررسی نمایید – نشتی گاز را چک کنید – شیر سرویس ها چک شود

کد خطا 33 – مشکل از دمای بالای لوله دبی شارژ بیشتر از 105 سانتیگراد ثابت می باشد – نکاتی که باید چک شوند – سنسور لوله دبی شارژ را چک کنید برای اینورتر – عواملی که باعث اورلود می شود را بررسی نمایید – نشتی گاز را چک کنید – شیر سرویس ها چک شود

کد خطا 40 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور ct سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است – خرابی مدار برد الکترونیک داخلی  – مقدار مقاومت نرمال 0 اهم صحیح می باشد

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا 60 – اشکال این خطا مربوط می شود به EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد – همه خطا ها را چک کنید – نکاتی که باید بررسی شوند – شماره قطعه برد چک شود – اتصال نادرست – خرابی مدار برد الکترونیک

کد خطا 61 – این خطا مربوط می شود به دمای بالای سنسور لوله کندانسور – دمای بالاتر از 65 درجه سانتیگراد – نکاتی که باید بررسی شوند – بار برودتی را چک کنید – سنسور و لوله کندانسور را چک کنید مقدار مقاومت سنسور بررسی شود

کد خطا 62 – مشکل این خطا از دمای بالا در H.S – دمای بالاتر از 85 درجه سانتیگراد در H.S می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – فن را چک کنید – سنسور و یا H.S را بررسی نمایید مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی مدار برد

کد خطا 41 – خطا سنسور لوله دیس شارژ اینورتر – علت باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله دیس شارژ – خرابی در مدار برد الکترونیک – نکاتی که باید بررسی شوند – مقدار مقاومت نرمال سنسور 200 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال 405 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد

کد خطا 44 – اشکال از سنسور هوا است – علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور هوا می باشد – خرابی در مدار برد الکترونیک – نکاتی که باید چک شوند – مقدار مقاومت نرمال سنسور 10 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا 45 – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله کندانسور – علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور کندانسور است – خرابی در مدار برد الکترونیک می باشد – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند – مقدار مقاومت نرمال سنسور 5 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است

کد خطا 46 – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله مکش دستگاه – علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله مکش می باشد – خرابی در مدار برد الکترونیک است – اتصال نادرست – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند – مقدار مقاومت نرمال سنسور 5 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است

کد خطا 47 – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله دیس شارژ ثابت دستگاه – علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله دیس شارژ می باشد – خرابی در مدار برد الکترونیک می باشد – اتصال نادرست – نکاتی که باید مورد چک قرار گیرند – مقدار مقاومت نرمال سنسور 200 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال 5 / 4 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است

کد خطا 65 – این خطا مربوط می شود به سنسور H.S دستگاه – علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور H.S می باشد – خرابی در مدار برد الکترونیک است – اتصال نادرست – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند – مقدار مقاومت نرمال سنسور 10 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی سامسونگ 12000-18000-24000

کد خطا E1 – اشکال خطا از سنسور هوای محیطی می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور

کد خطا E2 – مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور

کد خطا E3 – علت خطا خرابی فن یونیت داخلی تعویض فن و در آخر خرابی از برد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور

کد خطا E6 – این ارور مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک

زمانی که تمام چراغها روشن شده است دستگاه نیاز به کد دارد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی سامسونگ 45000 ایستاده

کد خطا E1 – خطای سنسور یونیت داخلی می باشد – خرابی سنسور یونیت داخلی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود سیم کشی چک شود

کد خطا E5 – علت خطا از خرابی سنسور لوله یونیت داخلی – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا E6 – مشکل خطا خرابی سنسور لوله یونیت داخلی – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی سامسونگ 50000 ایستاده Queen

کد خطا E1 – خطای سنسور محیط یونیت داخلی می باشد – خرابی سنسور یونیت داخلی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود سیم کشی چک شود

کد خطا EE – 00 – نقص در برق یونیت داخلی دستگاه

کد خطا EE – 01 – اشکال در برق یونیت خارجی

کد خطا E5 – علت خطا از خرابی سنسور لوله اوپراتور – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا E6 – مشکل خطا خرابی سنسور کندانسور یونیت خارجی – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا ER – مشکل در کابل ارتباطی بین یونبت خارجی و یونیت داخلی دستگاه

کد خطا EB – محل بستن فازها در یونیت بیرونی مشکل دارد

کد خطا ED – این ارور مربوط می شود به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر

کد خطا EA – مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی سامسونگ دوتیکه ایستاده 50 هزار 3 فاز مدل Mirage

کد خطا E1 01 – مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد

کد خطا E1 21 – علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی – مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود – تعویض سنسور و در آخر خرابی برد

کد خطا E1 22 – این خطا مربوط است به سنسور لوله ورودی اوپراتور – بررسی مقدار اهم سنسور تعویض سنسور – سیم های ارتباطی چک شود و در آخر ایراد از مدار برد

کد خطا E1 54 – اشکال ارور از فن یونیت داخلی می باشد – سوختگی فن – سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد

کد خطا E1 62 – مشکل این ارور از حافظه دستگاه EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد – کد گذاری شود و در نهایت تعویض مدار برد داخلی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

کد خطا E1 63 – دستگاه نیاز به کد مجدد دارد

کد خطا E1 86 – پیغام این خطا از MPI

کد خطا E4 25 – علت خطا از ترتیب فازها 3 فاز می باشد فازها باید جا به جا شود

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی سامسونگ مدل Multipanel classic

کد خطا t 0 – علت خطا مربوط است به سنسور محیطی کندانسور – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد

کد خطا t A – اشکال خطا مربوط است به سنسور لوله کندانسور A – بررسی سنسور و مقدار اهم آن – سیم کشی بررسی شود – تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد

کد خطا t b – این ارور از سنسور لوله کندانسور B می باشد – بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن – سیم کشی بررسی شود و در آخر اشکال از مدار برد

کد خطا t c – پیغام این خطا مربوط می شود به سنسور لوله کندانسور C – بررسی سنسور و مقدار اهم آن – سیم کشی بررسی شود – تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا A – علت خطا مربوط است به کارکرد یونیت در حالت تست A

کد خطا b – اشکال این خطا از کارکرد یونیت در حالت تست B است

کد خطا C – این ارور مشکل در کارکرد یونیت در حالت تست C می باشد

کد خطا CA – شرح کارکرد یونیت a در وضعیت تست صحیح می باشد

کد خطا c b – شرح کارکرد یونیت b در وضعیت تست صحیح می باشد

کد خطا CC –  شرح کارکرد یونیت c در وضعیت تست صحیح می باشد

کد خطا CO – علت خطا از ارتباط فرمان بین یونیت خارجی و تمام پنل ها – بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد

کد خطا G – مشکل این ارور از کمبود گاز مبرد می باشد

کد خطا AC – این خطا مربوط است به بالا بودن دمای کندانسور A

کد خطا GC – اشکال این خطا مربوط می شود به بالا بودن دمای کندانسور B

کد خطای کولر گازی

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی دو تیکه سامسونگ مدل کریستال

کد خطا E121 – اشکال خطا از سنسور هوای محیطی می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر ایراد ار برد

کد خطا E122 – مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور

کد خطا E154 – اشکال ارور از فن یونیت داخلی می باشد – سوختگی فن – سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد

کد خطا E162 – علت خطا از مدار برد اصلی EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد

کد خطا E142 – این خطا مربوط می شود به سنسور رطوبت سنج – مقدار اه سنسور بررسی شود – تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد

کد خطا E186 – پیغام این خطا از MPI

زمانی که کل نمایشگر چشمک میزند دستگاه نیاز به کد مجدد دارد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی ایستاده سامسونگ مدل waltz nova 30kbtu

کد خطا E1 03 – این ارور مربوط می شود به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر

کد خطا E1 21 – علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی – مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود – تعویض سنسور و در آخر خرابی برد

کد خطا E1 22 – مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد

کد خطا E1 42 – این خطا مربوط می شود به سنسور رطوبت سنج – مقدار اه سنسور بررسی شود – تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد

کد خطا E1 54 – اشکال ارور از موتور فن یونیت داخلی می باشد – سوختگی فن – سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد

کد خطا E1 62 – این ارور مربوط می شود به مدار برد EEPROM دستگاه برد اصلی یونیت

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا E1 63 – این خطا از پارامتر در برد EEPROM دستگاه می باشد پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد – خرابی مدار برد الکترونیک

کد خطا E1 93 – این خطا مربوط می شود به سیگنال برد نمایشگر ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر

کد خطا E1 94 – پیغام خطا از سیگنال برد اصلی داخلی ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر

کد خطا E2 37 – مشکل خطا از سنسور کندانسور می باشد – خرابی سنسور کندانسور – مقدار مقاومت سنسور کندانسور بررسی شود و در آخر خرابی برد

کد خطا E4 79 – علت خطا از ارتباط فرمان یونیت داخلی با یونیت خارجی – بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی اسپیلت گری مدل اینورتر

کد خطا E1 – خطای محافظ فشار بالا در سیستم

کد خطا E2 – این خطا از محافظ ضد یخ زدگی می باشد

کد خطا E4 – مشکل این خطا از دمای بالای لوله رفت کمپرسور می باشد

کد خطا E5 – اشکال این خطا از محافظ جریان زیاد می باشد

کد خطا E6 – خطای کابل ارتباطی

کد خطا E8 – این خطا از محافظ دمای بالای مقاومت می باشد

کد خطا H6 – اشکال این خطا از عدم ارسال فید بک از سوی فن داخلی دستگاه می باشد

کد خطا F1 – خطای سنسور محیطی یونیت داخلی دستگاه – خرابی سنسور یونیت مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی از مدار برد اصلی

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا F2 – مشکل این خطا از سنسور اوپراتور می باشد – ممکن است خرابی از سنسور پایپ باشد – مقدار اهم سنسور اپراتور چک شود – مقدار مقاومت سنسور پایپ بررسی شود

کد خطا F3 – این خطا مربوط می شود به سنسور محیطی یونیت خارجی – خرابی سنسور یونیت خارجی مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک

کد خطا F4 – مشکل خطا از سنسور کندانسور می باشد – خرابی سنسور کندانسور – مقدار مقاومت سنسور کندانسور بررسی شود

کد خطا F5 – اشکال این خطا از سنسور لوله رفت کمپرسور می باشد – خرابی از سنسور لوله کندانسور – مقدار اهم سنسور کندانسور چک شود

کد خطا F6 – خطای اورلود و کاهش فرکانس

کد خطا U5 – این خطا مربوط است به تشخیص تکمیل جریان یونیت ها

کد خطا H1 – خطای یخ زدایی

کد خطا H3 – مشکل این خطا از لورلود محافظ کمپرسور می باشد

کد خطا H4 – اشکال این خطا از نرمال نبودن سیستم می باشد

کد خطا H5 – خطای محافظ IPM

کد خطا HC – خطای محافظ  – خطای جریان فاز برای کمپرسور PFC

کد خطا U1 – علت خطا مربوط می شود به جریان فاز برای کمپرسور

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر اسپلیت ایستاده گری 28 و 42 و 60 هزار

کد خطا E01 – مشکل خطا از سنسور دما می باشد – بررسی سنسور و مقدار اهم آن – سیم های ارتباطی چک شود – تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد

کد خطا E02 – اشکال این خطا بار اضافه در کمپرسور می باشد – دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید اگر با این کار بازهم ارور ظاهر شد

کد خطا E03 – پیغام ارور مربوط به کمپرسور می باشد – افت جریان برق در کمپرسور

کد خطا E04 – علت خطا از سیستم حفاظتی دستگاه خارجی می باشد – دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید اگر با این کار بازهم ارور ظاهر شد

کد خطا P02 – اشکال این خطا بار اضافه در کمپرسور می باشد – دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید اگر با این کار بازهم ارور ظاهر شد

کد خطا P03 – این خطا مربوط می شود به پایین بودن دمای اوپراتور دستگاه داخلی در حالت سرمایش – دستگاه را خاموش و فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا P04 – مشکل این خطا مربوط می شود به بالا بودن دمای اوپراتور دستگاه داخلی در حالت گرمایش – دستگاه را خاموش و فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید

کد خطا P05 – اشکال ارور از بالا بودن دمای خروجی دستگاه داخلی در حالت گرمایش می باشد – دستگاه را خاموش و فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید

 

ارور کولر گازی های تروپیکال و غیر تروپیکال مدیا

 

کد خطا E0 – علت ارور از خرابی برد پنل و یا کندانسور می باشد

کد خطا E1 – این خطا از پارامتر در برد دستگاه می باشد – خرابی مدار برد الکترونیکد

کد خطا E2 – این مشکل خطا از ارتباط ما بین یونیت داخلی و خارجی می باشد

کد خطا E3 – اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل – فن موتور بررسی شود – ممکن است خرابی از مدار برد باشد

کد خطا E4 – این خطا مربوط می شود به سنسور روم – خرابی سنسور روم مقدار اهم سنسور بررسی شود

کد خطا E5 – علت خطا مربوط به سنسور اوپراتور می باشد – سیم های ارتباطی چک شود – بررسی سنسور اوپراتور و تعویض آن – ممکن است خرابی از برد باشد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا E7 – پیغام خطا از برد پنل می باشد

کد خطا EC – اشکال این خطا از گاز دستگاه می باشد – گاز دستگاه باید مورد بررسی قرار گیرد

کد خطا F2 – مشکل این خطا از سنسور پایپ کندانسور می باشد – خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور پایپ کندانسور چک شود

 

ارور کولر گازی اینورتر مدیا

کد خطا E0 – این خطا از پارامتر در برد دستگاه می باشد – خرابی مدار برد الکترونیک

کد خطا E1 – این مشکل خطا از ارتباط ما بین یونیت داخلی و خارجی می باشد

کد خطا E2 – اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل – ممکن است خرابی الز مدار برد باشد

کد خطا E3 – پیغام این خطا مربوط می شود به فن موتور – سوختگی فن موتور مقدار مقاومت فن چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک

کد خطا E4 – این خطا مربوط می شود به سنسور روم – خرابی سنسور روم مقدار اهم سنسور بررسی شود

کد خطا E5 – مشکل این خطا از سنسور پایپ می باشد – خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور چک شود

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا E6 – این مشکل از سنسور داخلی و یا اوپراتور قطعی و یا اتصال کوتاه دارد – خرابی سنسور داخلی مقدار اهم سنسور چک شود

کد خطا EC – اشکال این خطا از گاز دستگاه می باشد – گاز دستگاه باید مورد بررسی قرار گیرد

کد خطا F0 – پیغام این خطا مربوط می شود به کمپرسور – ممکن است کمپرسور دستگاه اورلود کرده باشد

کد خطا F1 – این خطا مربوط می شود به سنسور روم کندانسور – معیوب بودن سنسور روم کندانسور مقدار اهم سنسور بررسی شود

کد خطا F2 – مشکل این خطا از سنسور پایپ کندانسور می باشد – خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور پایپ کندانسور چک شود

کد خطا F3 – اشکال این خطا مربوط است به سنسور لوله رفت کمپرسور – خرابی سنسور لوله رفت مقدار اهم سنسور لوله رفت کمپرسور بررسی شود

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا F4 – ایراد این خطا از یونیت داخلی می باشد – و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا P0 – برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد

کد خطا P1 – ایراد این ارور از ولتاژ زیاد و یا ولتاژ خیلی کم دستگاه می باشد – ممکن است خرابی از مدار برد باشد

کد خطا P2 – مشکل این ارور از محافظ دمای کمپرسور می باشد

کد خطا P4 – اشکال این خطا مربوط می شد به راه اندازی کمپرسور ابنورتر

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی 48 هزار مدیا

کد خطا E1-E2-E3-E4 – مشکل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد

کد خطا E5 – مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد

کد خطا E10 – علت خطا بررسی فشار مکش کمپرسور – suction

کد خطا E13 – اشکال ارور از قطع فازهای ورودی به کمپرسور

کد خطا E14 – این خطا اشکال در ترتیب فازهای کمپرسور می باشد

کد خطا P4 – پیغام خطا مربوط است به دمای اوپراتور یونیت داخلی – بررسی دمای اوپراتور یونیت – دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است

کد خطا P5 – پیغام خطا مربوط است به دمای اوپراتور یونیت خارجی – بررسی دمای اوپراتور یونیت – دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است

کد خطا P7 – مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای Discharge است

کد خطا P9 – محافظت از برفک زدایی

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا P10 – مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای Discharge است

کد خطا P11 – اشکال خطا از پایین بودن فشار suction می باشد

کد خطا P12 – علت خطا مصرف جریان برق بیش از حد توسط کمپرسور است

کد خطا HS – عملیات برفک زدایی در حال اجراست است

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی مدیا ایستاده 36 – 48 و 60 هزار

کد خطا E1 – مشکل این خطا از سنسور روم اوپراتور می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار اهم سنسور روم چک شود تعویض سنسور – ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد

کد خطا E2 – اشکال از سنسور پایپ اوپراتور داخلی می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است – بررسی مقدار اهم سنسور پایپ اوپراتور و تعویض آن – سنسور تعویض شود – ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد

کد خطا E3 –  پیغام این ارور از سنسور پایپ کندانسور می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است – چک کردن مقدار اهم سنسور و تعویض آن – ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد

کد خطا E4 –  مشکل این خطا از سنسور دمای یونیت داخلی می باشد که یا قطع است ویا اتصال کوتاه شده است – مقدار اهم سنسور دمای یونیت چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد

کد خطا E6 – اشکال این خطا مربوط است به محافظ یونیت خارجی که عمل کرده است کارکرد غیرعادی یونیت بیرونی – برق و گاز کنترل شود

کد خطا P4 – پیغام این ارور از کم و یا زیاد بودن دمای اوپراتور داخلی دستگاه است و این عمل باعث خاموش شدن کمپرسور توسط مدار برد دستگاه می شود – بررسی سنسور پایپ اوپراتور و تعویض آن

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا P5 – ایراد این خطا از دمای بیش از حد کندانسور یونیت خارجی دستگاه و کمپرسور به فرمان برد خاموش می شود برای جلوگیری از آسیب دیدن

کد خطا P9 – مشکل این ارور تنظیم کنترل هوای گرم و محافظ عمل دیفراست از کار افتاده

کد خطا HS – یخ زدایی در حالت گرمایش در فصل زمستان

 

ارور کولر گازی مدیا سری R

کد خطا E0 – این خطا از پارامتر در برد EEPROM دستگاه می باشد پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد – خرابی مدار برد الکترونیک

کد خطا E1 – مشکل در اتصال و یا کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و بیرونی می باشد

کد خطا E2 – اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل – ممکن است خرابی الز مدار برد باشد

کد خطا E3 – مشکل این خطا از فن می باشد – سرعت فن خارج از کنترل می باشد

کد خطا E5 – علت خطا از سنسور بیرونی – مقدار اهم سنسور چک شود – بررسی سیم کشی قطعی و یا اتصال کوتاه و در آخر خرابی از برد

کد خطا E6 – این مشکل از سنسور داخلی و یا اوپراتور قطعی و یا اتصال کوتاه دارد – خرابی سنسور داخلی مقدار اهم سنسور چک شود

کد خطا P0 – برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد

کد خطا P1 – ایراد این ارور از ولتاژ زیاد و یا ولتاژ خیلی کم دستگاه می باشد – ممکن است خرابی از مدار برد باشد

کد خطا P2 – مشکل این ارور از محافظ دمای کمپرسور می باشد

کد خطا P4 – اشکال این خطا مربوط می شد به راه اندازی کمپرسور ابنورتر

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی پاکشوما

کد خطا E1 – مشکل این خطا از نرم افزار برد اصلی دستگاه می باشد

کد خطا E2 – ایراد این خطا از سنسور دمای لوله کندانسور می باشد – مقدار اهم سنسور کندانسور چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد

کد خطا E3 – این خطا مربوط است به سرعت فن داخلی که خارج از محدوده کنترل است

کد خطا E5 – اشکال این ارور از سنسور محیط داخلی است – خرابی سنسور محیط داخلی مقدار اهم سنسور بررسی شود – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد

کد خطا E6 – مشکل این ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد – خرابی سنسور اوپراتور مقدار اهم سنسور چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا E7 – ایراد این خطا از سنسور دمای کندانسور می باشد – مقدار اهم سنسور کندانسور بررسی شود – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد

کد خطا E9 – این خطا مربوط است به ارتباط بین پنل و کمپرسور

کد خطا EC – نشتی در صورت سالم بودن تست نشتی دستگاه سنسور لوله اوپراتور تعویض شود

 

ارور کولر گازی بوش ایستاده بوش مدل 42003

کد خطا E0 – مشکل این خطا از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد

کد خطا E2 –  این خطا مربوط است به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻳﻮﻧﻴﺖ – سیمهای بین دو یونیت بررسی شود امکان دارد خرابی از برد باشد – مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد – ممکن است خرابی از برد هم باشد

کد خطا E3 –  این ارور مربوط می شود به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد

کد خطا E4 – اشکال این خطا از خرابی ﺳﻨﺴﻮرﻫای T3 و یا T4 می باشد – مقدار اهم سنسورها بررسی شود – ممکن است خرابی از عدم فرمان برد باشد – سیمهای مرتبت به سنسورها چک شود

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا E5 – مشکل این ارور ﺧﻄﺎي وﻟﺘﺎژ برق می باشد – برق ورودی چک شود – برد اصلی چک شود

کد خطا P1 – این خطا از ﻓﺸﺎر گاز بالا به وجود می اید – مقدار فشار گاز دستگاه بررسی شود

کد خطا P2 – این خطا از ﻓﺸﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﺎز پایین به وجود می اید – مقدار فشار گاز دستگاه بررسی شود

کد خطا P3 – پیغام این ارور از آﻣﭙﺮاژ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر می باشد – برق ورودی چک شود – برد اصلی چک شود

کد خطا P4 – اشکال مربوط می شود به دﻣﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر – فن کمپرسور بررسی شود – ممکن است خرابی از کمپرسور هم باشد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا P5 – مشکل این خطا از دﻣﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر است

کد خطا P6 – این خطا از خرابی ﺑﺮد ﻛﻨﺘﺮل می باشد

کد خطا P7 – علت این خطا مربوط است به بالا بودن دمای بیش از حد در اوپراتور می باشد

کد خطا P0 – پیغام این خطا مربوط است به افت دما در اوپراتور

کد خطا P1 – اشکال در ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻳﻔﺮاﺳﺖ

کد خطا ED – ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎی ﻣﺤﻴط اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه کرده – مقدار مقاومت سنسور دمای یونیت چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک

کد خطا E1 – این خطا مربوط است به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻳﻮﻧﻴﺖ – سیمهای بین دو یونیت بررسی شود امکان دارد خرابی از برد باشد – مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد – ممکن است خرابی از برد هم باشد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا E2 – مشکل این خطا از ﺳﻨﺴﻮر T1 اتصال ﻛﻮﺗﺎه کرده است – مقدار اهم سنسور T1 چک شود – ممکن است خرابی از برد باشد

کد خطا E3 – اشکال این ارور درسنسور T2 اتصال کوتاه کرده – مقدار اهم سنسور T2 چک شود – ممکن است خرابی از برد باشد

کد خطا E4 – سنسور T2B اتصال کوتاه کرده است – مقدار اهم سنسور چک شود – ممکن است خرابی از برد الکترونیک باشد

کد خطا E7 – این پیغام ﻧﻘﺺ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در دستگاه است – خرابی مدار برد الکترونیک

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی وستینگهاوس

کد خطا E1 – این خطا مربوط است یک بار چشمک زدن = مشکل از سنسور یونیت داخلی – مقدار اهم سنسور چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا E2 – مشکل این ارور با دو بار چشمک زدن = اشکال از سنسور پایپ یونیت داخلی – مقدار اهم سنسور چک شود – و در اخر مدار برد معیوب می باشد

کد خطا E6 – اشکال این خطا با شش بار چشمک زدن = ایراد از موتور فن داخلی می باشد – ممکن است خرابی از مدار برد باشد

کد خطا F6 – این خطا مربوط است به PG موتور فن داخلی – مقدار مقاومت موتور چک شود – امکان دارد خرابی از برد هم باشد

کد خطا F7 – مشکل این ارور از سنسور دمای یونیت داخلی می باشد – مقدار اهم سنسور یونیت چک شود – و در آخر خرابی برد

کد خطا F8 – پیغام این خطا از سنسور پایپ یونیت داخلی می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود – و در آخر خرابی برد

کد خطا F9 – اشکال این ارور از سنسور یونیت خارجی است – مقدار اهم سنسور چک شود – ممکن است خرابی از برد هم باشد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی ایستاده گالانز

کد خطا F1 – این خطا مریوط است به محافظ فازها

کد خطا F2 – مشکل این خطا از محافظ فازها می باشد

کد خطا F3 – اشکال این ارور از محافظ ولتاز زیاد برق می باشد

کدخطا F4 – پیغام این خطا مربوط است به محافظ ولتاژ کم برق

کد خطا F5 – این خطا مربوط می شود به گرمای زیاد دستگاه

کد خطا F6 – مشکل ارور از اورلد است

کد خطا F7 – اشکال این خطا از سنسور یونیت بیرونی می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد

کد خطا F8 – پیغام این ارور از محافظ ضد یخزدگی است

کد خطا F9 – این ارور از یخزدایی می باشد

کد خطا F10 – خطای گرمایش الکترونیکی

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولرگازی ایستاده گالانز

کد خطا F6=FF06 – مشکل این خطا از موتور PG – بررسی موتور چک کردن سیم های ارتباطی و در آخر خرابی از برد

کد خطا F7=FF07 – خطا از سنسور دمای یونیت داخلی می باشد – خرابی سنسور یونیت داخلی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود تعویض سنسور و در آخر برد

کد خطا F8=FF08 – علت این خطا مربوط است به سنسور پایپ یونیت داخلی – سیم کشی چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا F9=FF09 – اشکال ارور مربوط می شود به سنسور پایپ یونیت خارجی  – سیم کشی چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی دوو 480LH3

کد خطا E1 – E2 – علت خطا مربوط به حسگر مدار می باشد – حسگر مدار خاموش و یا مدار کوتاه است

کد خطا E3 – E4 – مشکل این ارور از حسگر مدار می باشد – حسگر مدار خاموش و یا مدار کوتاه است

کد خطا E5 – مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد

کد خطا E10 – اشکال خطا از کمپرسور – کمپرسور قدرت فشار مکش را ندارد

کد خطا E13 – این خطا از فاز قراردادی کمپرسور می باشد

کد خطا E14 – پیغام ارور مربوط است به ارتباط غیر صحیح فاز کمپرسور

کد خطا P4 – علت دمای خشک کننده یونیت داخلی بسیار بالا و یا بسیار پایین است و یکی از ویژگی های حفاظت کمپرسور بطور خودکار فعال شده است

کد خطا P5 – مشکل ارور دمای خازن یونیت خارجی بسیار بالا است و یکی از ویژگی های حفاظت خازن بطور خوکار فعال شده است

کد خطا P7 – اشکال این خطا از بالا رفتن دمای تخلیه یونیت خارجی است و باعث حفاظت از کمپرسور می شود

کد خطا P9 – پیغام ارور از به وجود آمدن هوای ضد سرمایش است

کد خطا P10 – حفاظت از فشار تخلیه

کد خطا P11 – حفاظت از فشار مکش

کد خطا P12 – اضافه بار جریان برق

کد خطا HS – ذوب شدن یخها آغاز شده است

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی اینورتر هیوندای گرید A

کد خطا E1 – این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور دمای اتاق – چک کردن مقدار مقاومت سنسور اتاق – تعویض سنسور و در آخر خرابی برد

کد خطا E2 – مشکل از سنسور دمای کویل – مقدار اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی بررسی شود – تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد

کد خطا E3 – اشکال از سنسور دمای کویل اینورتر – سیم های مرتبط به سنسور چک شود – خرابی سنسور مقدار اهم چک شود – تعویض سنسور

کد خطا E4 – نقص در عملکرد موتور DC و یا موتور فن پنل – بررسی سیم های ارتباطی به فن پنل – خرابی موتور فن و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا E5 – 5E – علت خطا از ارتباط بین پنل و کندانسور می باشد – بررسی کابل بین پنل و کندانسور – کنترل ارتباط بین کابل پنل و مدار برد – کنترل کنید که چراغ شاخص در برد یونیت خارجی کار می کند یا نه – ممکن است خرابی از مدار برد باشد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا F1 – اشکال این ارور از مدار برد دستگاه می باشد نقص قطعات IPM

کد خطا F2 – مشکل این خطا از خرابی برد الکترونیک نقص در PFC – برد PFC – تعویض شود و یا کل جعبه کنترل یونیت خارجی تعویض گردد

کد خطا F3 – این خطا مربوط است به عملکرد کمپرسور – مدار کمپرسور بررسی شود

کد خطا F4 – علت خطا خرابی در سنسور دمای اگزوز – سیم کشی چک شود مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی برد

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا F5 – اشکال خطا از محافظ پوشش بالای کمپرسور – کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفته باشد و به درستی به برد کنترل مرتبط شده باشد – تعویض سنسور

کد خطا F6 – نقص در سنسور دمای محیط کندانسور – مقدار اهم سنسور چک شود – کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفته باشد و به درستی به برد کنترل متصل شده باشد

کد خطا F7 – خطای محافظ ولتاژ فازها می باشد – کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفته باشد و به درستی به برد کنترل متصل شده باشد – سوختگی محافظ – خرابی برد اصلی

کد خطا F8 – این خطا نقص در ارتباط قطعات کندانسور می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود – کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفته باشد و به درستی به برد کنترل متصل شده باشد

کد خطا F9 – علت ارور نقص در E2PROM – بررسی کنید کف E2PROM – پنل با برد به طور اشتباه جوش خورده باشد جعبه کنترل شکسته است تعویض شود

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا F0 – مشکل این خطا خرابی در موتور فن DC – بررسی کنید کف E2PROM – پنل با برد به طور اشتباه جوش خورده باشد جعبه کنترل شکسته است تعویض شود

کد خطا FA – اشکال این ارور از سنسور دمای مکش می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد

ارور کولر گازی هیوندای گرید B

کد خطا E1 – مشکل خطا از سنسور دمای اتاق می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد

کد خطا E2 – اشکال این ارور از سنسور دمای سیم پیچ کمپرسور می باشد – بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخر ایراد از مدار برد

کد خطا E3 – علت خطا از سنسور دمای سیم پیچ پنل – بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخر مشکل از مدار برد

کد خطا E4 – این خطا مربوط است به عملکرد نادرست موتور فن پنل – از سالم بودن فن مطمئن شوید – سیم های ارتباطی چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد باشد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی وستل

کد خطا E1 – مشکل خطا از میدان مغناطیسی

کد خطا E2 – اشکال این ارور از سنسور محیط داخلی است – خرابی سنسور محیط داخلی مقدار اهم سنسور بررسی شود – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد

کد خطا E3 – مشکل این خطا از سنسور پایپ کندانسور می باشد – خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور پایپ کندانسور چک شود

کد خطا E4 – علت خطا از فن می باشد – بررسی سیم های ارتباطی به فن – تعویض فن و در آخر مشکل از برد

کد خطا E5 – پیغام این خطا مربوط است به سرمایش و در آخر ایراد از مدار برد

کد خطا E6 – این ارور از کمبود ولتاژ در دستگاه به وجود می آید

کد خطا E7 – اشکال این ارور از مدار برد دستگاه می باشد نقص در برنامه

کد خطا FL – ایراد در فیلتر

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی مک کوی

کد خطا E1 – مشکل مربوط است به فشار پایین غیر عادی در کمپرسور 2

کد خطا E2 – مشکل مربوط است به فشار بالای غیر عادی در کمپرسور 2

کد خطا E3 – علت خطا اورلود کمپرسور 2

کد خطا E4 – مشکل ارور از سنسور پایپ کویل 2 می باشد – اهم سنسور چک شود – تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا E5 – اشکال این خطا مربوط است به دمای آب سیستم

کد خطا F2 – مشکل ارور از سنسور پایپ کویل 1 می باشد – اهم سنسور چک شود – تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا F4 – پیغام خطا از سنسور محیطی دمای برگشت هوا می باشد – بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض سنسور – مشکل ارور از سنسور پایپ کویل 2 می باشد – اهم سنسور چک شود – تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا F6 – این ارور مربوط می شود به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد

کد خطا F9 – علت خطا از نشت گاز کمپرسور 1 می باشد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا FE – اشکال این ارور از نشت گاز کمپرسور 2 است

کد خطا H1 – علت خطا اورلود کمپرسور 2

کد خطا H4 – مشکل این خطا مربوط است به فشار زیاد به کمپرسور 1

کد خطا L1 – پیغام این خطا مربوط است به فشار کم به کمپرسور 1

کد خطا L3 – اشکال ارور از کم بودن ورودی آب و یا ورودی زیاد آب

کد خطا L4 – این خطا از سوئیچ جریان آب می باشد سیم کشی چک شود سوئیچ تعویض شود

کد خطا L5 – علت خطا از دمای زیاد آب سیستم می باشد

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

ارور کولر گازی تراست ایستاده مدل 48H

کد خطا E1-E2-E3-E4 – مشکل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد

کد خطا E6 – علت خطا یونیت خارجی – تست شارژ انجام شود و در آخر ایراد از برد دستگاه

کد خطا E8 – اشکال از جمع شدن آلودگی الکتروستاتیکی

کد خطا P4 – پیغام خطا مربوط است به سرما و یا گرمای بیش از حد در اوپراتور

کد خطا P5 – مشکل این ارور از گرمای بیش از حد در کندانسور می باشد

کد خطا P9 – علت از فعال بودن حالت برفک زدایی و یا جلوگیری از وزش باد سرد در حالت گرمایشی می باشد.

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطای ( ارور )کولر گازی کین الکتریک keen

مدل CORNER

کد خطا : چراغ RUN

شرح خطا: سنسور پایپ کندانسور.

کد خطا : چراغ STANBAY

شرح خطا: سنسور دمای محیط.

کد خطا : چراغ TIMER و چشمک زن آرام

شرح خطا: سنسور پایپ اواپراتور.

کد خطا : چراغ TIMER و چشمک زن سریع

شرح خطا: موتور فن یونیت داخلی.

مدل FLOOR STAND

کد خطا : E1

شرح خطا: خطای سنسور محیط.

کد خطا : E2

شرح خطا: خطای سنسور پایپ.

کد خطا : E3

شرح خطا: خطای سنسور کندانسور.

کد خطا : E6

شرح خطا: خطای حفاظت از یونیت خارجی (کندانسور).

کد خطا : E8

شرح خطا: تجمع گرد و غبار (کثیفی).

کد خطا : P4

شرح خطا: دمای بالا یا پایین کمپرسور خاموش شدن اتوماتیک.

کد خطا : P5

شرح خطا: دمای بالا کمپرسور خاموش شدن اتوماتیک.

کد خطا : P9

شرح خطا: وضعیت محافظت از یخ زدگی سیستم کنترل کننده هوا متصل نیست.

مدل پرتابل T-1

کد خطا : E1

شرح خطا:  سنسور محیط.

نمایندگی کولر گازي کين | نمایندگی اسپلیت کین keen

کد خطا : E2

شرح خطا: سنسور پایپ.

کد خطا : E5

شرح خطا: خطای پمپ درین.

مدل پرتابل F

کد خطا : E0

شرح خطا: کارکرد نرمال.

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا : F1

شرح خطا: سنسور محیط.

 

کد خطا : F2

شرح خطا: سنسور پایپ.

 

کد خطا : F3

شرح خطا: سنسور پایپ کندانسور.

 

کد خطا : F4

شرح خطا: خطای موتور فن داخلی.

 

کد خطا : P2

شرح خطا: قطع کمپرسور در اثر گرمای زیاد.

 

کد خطا : P3

شرح خطا: دیفراست جلوگیری از یخ زدگی.

مدل چراغ دار – یونیت داخلی

کد خطا : چراغ POWER

شرح خطا: خطای سنسور محیط.

 

کد خطای کولر گازی | کد ارور اسپلیت

 

کد خطا : چراغ RUN

شرح خطا: خطای سنسور پایپ کندانسور.

 

کد خطا : چراغ TIMER

شرح خطا: خطای سنسور پایپ

برای مشاوره رایگان یا خرید تماس بگیرید : 09192599935   02632300190    09127804800   

پکیج کده : دارای تخصص و تجربه کاری در زمینه تعمیر و سرویس، نصب و شارژ گاز کولر گازی و اسپلیت
تعمیرکاران کولر گازی پکیج کده دوره دیده ودارای مدارک بین المللی تعمیرات کولر گازی و با تجربه می باشند
سابقه زیاد در زمینه تعمیر انواع کولر های گازی ایرانی و خارجی داریم.

وقت شناس بودن تعمیرکاران اسپلست و کولر گازی ما و رعایت مشتری مداری و احترام از اصول ماست
سرویس دهی در تمامی مناطق کرج در کمترین زمان ممکن
هزینه‌های منطقی و منصفانه برای تعمیرات ،نصب و سرویس و شارژ گاز کولر گازی از شما اخذ میشود.
در صورت نیاز به استفاده از قطعات، لوازم و قطعات معتبر اورجینال و شرکتی استفاده میکنیم
بزرگترین راز اعتماد مشتریان به پکیج کده داشتن جواز کسب از اتحادیه تعمیرکاران و لوازم خانکی کرج  می باشد.

×Close search
جستجو